Шинэ коронавирүстэй тэмцэх чиглэлээр "Олон нийтийн цагдаа бэлтгэх сургалт"

Шинэ коронавирүстэй тэмцэх чиглэлээр