"Шилдэг сайн дурын үйлстэн" эрүүл мэндийн сайн санааны туслагч Д.Ядмаа